ĐOÀN KẾT- ĐỔI MỚI- TRÁCH NHIỆM VÌ SỰ NGHIỆP NHÂN ĐẠO

Kế hoạch phối hợp với Hội Phụ nữ tỉnh triển khai mô hình chăn nuôi ngan sinh sản

Kế hoạch phối hợp với Hội Phụ nữ tỉnh triển khai mô hình chăn nuôi ngan sinh sản