NGƯỜI TỐT, VIỆC THIỆN CHUNG SỨC VÌ CỘNG ĐỒNG NHÂN ÁI 

Người tốt, việc thiện