NGƯỜI TỐT, VIỆC THIỆN CHUNG SỨC VÌ CỘNG ĐỒNG NHÂN ÁI 

Huấn luyện - Tình nguyện viên