NGƯỜI TỐT, VIỆC THIỆN CHUNG SỨC VÌ CỘNG ĐỒNG NHÂN ÁI 

Truyền thông - Tình nguyện viên