NGƯỜI TỐT, VIỆC THIỆN CHUNG SỨC VÌ CỘNG ĐỒNG NHÂN ÁI