ĐOÀN KẾT- ĐỔI MỚI- TRÁCH NHIỆM VÌ SỰ NGHIỆP NHÂN ĐẠO

Công văn về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Số: 02 /TƯHCTĐ-VP
- Ngày ban hành: 02/01/2014Tệp đính kèm:
Trien_khai_Chi_thi_cua_BBT.2014.doc