NGƯỜI TỐT, VIỆC THIỆN CHUNG SỨC VÌ CỘNG ĐỒNG NHÂN ÁI 

Công văn về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Số: 02 /TƯHCTĐ-VP
- Ngày ban hành: 02/01/2014Tệp đính kèm:
Trien_khai_Chi_thi_cua_BBT.2014.doc