NGƯỜI TỐT, VIỆC THIỆN CHUNG SỨC VÌ CỘNG ĐỒNG NHÂN ÁI 

Xác định công tác nhân đạo là nội dung quan trọng trong công tác dân vận


Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh theo Công văn 1586 ngày 8/3/2024 về nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động của hội chữ thập đỏ (CTĐ) các cấp.

UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chỉ đạo, tạo điều kiện triển khai thực hiện có hiệu quả đối với hoạt động CTĐ các cấp theo tinh thần Chỉ thị số 43 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của hội CTĐ Việt Nam trong tình hình mới.

Quan tâm, tạo điều kiện cho hội CTĐ các cấp thực hiện có hiệu quả các hoạt động trong năm 2024, nhất là việc tổ chức hoạt động nhân đạo từ thiện. Tiếp tục phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nhân đạo để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hội CTĐ, phát huy vai trò nêu gương trong tham gia các hoạt động nhân đạo.

Xác định công tác nhân đạo là nội dung quan trọng trong công tác dân vận, là nhiệm vụ thường xuyên trong chương trình công tác hằng năm của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương.

UBND tỉnh đề nghị Hội CTĐ tỉnh căn cứ hướng dẫn của Trung ương Hội CTĐ Việt Nam, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động trong năm 2024 như: Chiến dịch "Triệu bước chân nhân ái”; kế hoạch tổ chức Tháng nhân đạo; Chương trình dinh dưỡng cho trẻ em nghèo khuyết tật, Chương trình an toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn, phong trào “Tết nhân ái” Xuân Ất Tỵ 2025…

aaaa14

TÂM ĐAN